panelgesprek
Integraal werken begint nu al

In een paneldiscussie gingen Josan Meijers (voorzitter Bestuurlijk Platform Rijn), Eric Jongmans (directeur Waterschap Rivierenland) en Jos van Hees (directeur Rijkswaterstaat) met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen van Integraal Rivier Management.  
 
Belangrijkste constatering was dat er goede kansen liggen voor het combineren van doelen van Rijk en regio ten aanzien van waterveiligheid, scheepvaart, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur, economie en ruimtelijke kwaliteit, maar dat er dan wel goed samen opgetrokken zal moeten worden. “Verbreding aan de voorkant brengt de effecten op waterveiligheid beter in beeld en zorgt dat er prioriteiten worden gesteld. En omdat er geld beschikbaar is, is synergie ook echt mogelijk”, aldus Eric Jongmans.
 
Josan Meijers vindt het toevoegen van nieuwe thema’s een goed idee, maar waarschuwde ook dat we niet alles op één hoop moeten gooien. “Dan wordt het te groot en komen we nooit ergens.” Refererend aan de € 375 miljoen die in de het Deltafonds is opgenomen voor Integraal Riviermanagement en vanaf 2029 beschikbaar komt, stelde ze:  “Het begint niet pas over tien jaar. We moeten nu al kijken wat we kunnen doen aan no-regret-maatregelen.”
 
Jos van Hees heeft vertrouwen in de samenwerking die nodig is om Integraal Riviermanagement tot een succes te maken. “Wij zien elkaar heel vaak. Dat past ook bij de rol van Rijkswaterstaat om projecten, partijen en mensen te verbinden. Wat je bij het ene project doet heeft ook weer effect op het andere, je kunt dingen niet los zien van elkaar. Rivierinsnijding heeft bijvoorbeeld effect op de Kaderrichtlijn Water, maar ook op de scheepvaart. Deze opgaves pakken we al samen op. Daarmee anticiperen op wat komen gaat.”